อีกหนึ่งคุณภาพจากกลุ่ม

Search

ระบบดับเพลิง
และป้องกันอัคคีภัย

เพลิงไหม้ คือปฏิกิริยาการเผาไหม้ที่เราไม่สามารถควบคุมได้ จนก่อให้เกิดความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารนับเป็นเหตุการณ์ความสูญเสียอย่างรุนแรงมาก ที่เกิดขึ้นได้บ่อยและง่ายหากละเลยหรือประมาทเลินเล่อ

ระบบดับเพลิงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ต้องหมั่นตรวจสอบ ฝึกฝนวิธีการใช้งานตลอดจนควรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ระบบดับเพลิงที่เหมาะสมและมีคุณภาพตั้งแต่ต้น จึงควรศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบดับเพลิงภายในอาคาร เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ ซึ่งอุปกรณ์ระบบดับเพลิงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

  1. ระบบดับเพลิงที่ใช้งานโดยคนเป็นผู้สั่งการ (Manual Operate) เช่นถังดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งอยู่ในตู้ดับเพลิง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว ผู้อาศัยหรือเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอาคาร สามารถหยิบมาใช้ควบคุมเพลิงได้
  2. ระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Automatic Operate) เช่น ระบบกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System)  ซึ่งจะทำงานเมื่อสปริงเกอร์ ได้รับความร้อนตามอุณหภูมิที่กำหนดไว้

 

ระบบดับเพลิงแบบ Manual Operate           ระบบดับเพลิงแบบ Automatic Operate

ระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติ (Automatic Operate) ที่ปัจจุบันมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ระบบดับเพลิงประเภทนี้ต้องใช้งบประมาณสูงบวกกับความชำนาญการออกแบบให้ถูกต้องและเหมาะสมกับอาคารนั้นๆ เพื่อให้ระบบดับเพลิงสามารถระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที สร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างสูงสุด ทั้งนี้สามารถจำแนกแยกออกเป็นระบบดับพลิงที่ต้องสอดคล้องและทำงานร่วมกันดังนี้

1. ระบบตรวจจับความร้อน (Heat Detector)
ขณะเกิดเพลิงไหม้ บริเวณโดยรอบนั้นจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น อุปกรณ์นี้จึงมีหน้าที่ตรวจจับความร้อนขณะเกิดเหตุโดยจะติดตั้งไว้ตามห้องต่างๆ ในตำแหน่งฝ้าเพดาน

2. ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไฟไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)
คือ ระบบที่จะแจ้งเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย ติดตั้งเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ

3. ระบบดับเพลิงในอาคาร
เมื่ออุปกรณ์ตรวจจับทำงานและส่งสัญญาณไปยังตู้ควบคุม เพื่อส่งสัญญานแจ้งเตือนภัยด้วยเสียงหรือแสงสำหรับอพยพ เมื่อเกิดความร้อนถึงจุดการทำงานของ Sprinkler ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Sprinkler System) จะเริ่มทำงาน โดยการปล่อยแรงดันน้ำสู่ท่อดับเพลิงออกมา เพื่อดับเพลิงไหม้โดย ผ่านหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) บุคคลหรือเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารที่สามารถควบคุมเพลิงได้ จะเข้าควบคุมเหตุการณ์เบื้องต้น ซึ่งอุปกรณ์ดับเพลิงในอาคารนั้น จะถูกติดตั้งโดยขึ้นอยู่กับขนาดและความเหมาะสมกับสถานที่

   ท่อน้ำดับเพลิงในอาคารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าอุปกรณ์หรือระบบอื่นๆ ในงานติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยน้ำที่ใช้กันในโรงงานอุตสาหกรรมและตามอาคารทั่วไปนั้น อุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากนอกเหนือจากเครื่องสูบน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง และวาล์วเปิดปิดต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยน้ำ นั่นคือท่อส่งหรือท่อลำเลียงน้ำดับเพลิง เพราะท่อส่งน้ำดับเพลิงทำหน้าที่ในการคอยลำเลียงน้ำจากแหล่งน้ำสู่ปลายทาง กล่าวคือท่อดับเพลิงเป็นเส้นทางการไหลของน้ำนำไปใช้ในการดับเพลิงนั่นเอง

ท่อดับเพลิงที่ใช้ส่วนใหญ่ เป็นท่อเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแตกต่างกันไป ตามขนาดหรือพื้นที่ที่ติดตั้ง อาทิ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว 8 นิ้ว หรือขนาดเล็ก 1 นิ้ว 2 นิ้ว เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่ความยาวของท่อส่งน้ำดับเพลิง หรือท่อดับเพลิงจะมีความยาวที่เท่ากันทุกขนาด คือ มีความยาวเส้นละ 6 เมตร ดังนั้นการต่อท่อ เพื่อให้ได้ความยาว หรือลักษณะโค้งงอตามต้องการ จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและมีความ

จำเป็นอย่างมาก ส่วนวิธีการเชื่อมต่อท่อที่นิยมใช้โดยทั่วไป นั่นก็คือการเชื่อมต่อท่อด้วยวิธีการเชื่อมไฟฟ้า ซึ่งต้องอาศัยทักษะและความชำนาญของช่างในการเชื่อม เพราะรอยแผลของการเชื่อมจะต้องมีความแข็งแรง ไม่รั่วซึม รองรับแรงดันของน้ำตามมาตรฐานที่กำหนด อีกทั้งยังต้องระมัดระวังประกายไฟจากการเชื่อมที่เป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้  ด้วยปัญหาของท่อเหล็กดังกล่าว อาคารสูงและโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีการนำ Flexible pipe มาใช้ในระบบดับเพลิงมากขึ้น

Flexible Sprinkler Hose คืออะไร

Flexible Sprinkler Hose คืออะไรในระบบดับเพลิง?

ในความหมายของระบบดับเพลิง Flexible Sprinkler Hose หมายถึงท่ออ่อนหรือข้อต่ออ่อนที่สามารถยืดหยุ่นได้ทำให้เวลาใช้งานสามารถดัด งอ โค้งไปตามลักษณะการทำงานได้โดยไม่มีการแตกหัก จึงติดตั้งได้ง่ายรวดเร็ว อิสระในการออกแบบสามารถกำหนดจุดต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) ได้หลายรูปแบบ อีกทั้งยังประหยัดงบ ลดแรงงานสามารถใช้ลำเลียงสิ่งต่างๆ ที่เป็นน้ำหรือระบบโฟมได้

Flexible Sprinkler Hose ท่ออ่อนหรือข้อต่ออ่อนที่ใช้งานกันในระบบดับเพลิงจะมีอยู่หลายแบบ หลายขนาด โดยวัสดุที่ใช้ผลิต Flexible Sprinkler Hose มักจะเป็นโลหะหรือสแตนเลสสตีล

Flexible Sprinkler Hose ในระบบดับเพลิงผลิตจากโลหะหรือ Stainless Steel สามารถทนแรงดัน และรองรับอุณหภูมิได้สูง อีกทั้งยังรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ดี

Flexible Sprinkler Hose เป็นท่ออ่อนลำเลียงที่ใช้ในการลำเลียงวัตถุดิบที่เป็นน้ำหรือระบบโฟมได้ สามารถใช้งานได้ในสภาวะที่อุณหภูมิ ความชื้นค่อนข้างสูงได้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานจึงมีการออกแบบลักษณะภายในท่อ Flexible

Sprinkler Hose ให้เป็นแบบหยักหรือคลื่น ให้มีลักษณะของท่อที่เหมาะสมกับการลำเลียงน้ำหรือระบบโฟม สามารถใช้งานได้ในสภาวะที่อุณหภูมิ ความชื้นค่อนข้างสูงได้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานจึงมีการออกแบบลักษณะภายในท่อ Flexible Sprinkler Hose ให้เป็นแบบหยักหรือคลื่น ให้มีลักษณะของท่อที่เหมาะสมกับการลำเลียงน้ำหรือระบบโฟม

 

Flexible Sprinkler Hose คือข้อต่อสายอ่อน สเตนเลสสตีลระบบดับเพลิง (UL/FM) ที่สามารถยืดหยุ่นได้ทำให้เวลาใช้งานสามารถดัด งอ โค้งไปตามลักษณะการทำงานได้โดยไม่มีการแตกหัก จึงติดตั้งได้ง่ายรวดเร็ว  อิสระในการออกแบบสามารถกำหนดจุดต่อหัวกระจายน้ำดับเพลิง (Sprinkler) ได้หลายรูปแบบ ไม่เป็นอุปสรรคระหว่างงานฝ้า และงานระบบดับเพลง แม้ในพื้นที่แคบหรือจำกัด อีกทั้งยังประหยัดงบ ลดแรงงาน เพียงใช้แรงงานทั่วไป ก็สามารถติดตั้งได้ ไม่ต้องอาศัยแรงงานพิเศษ

REALFLEX Flexible Sprinkler Hose ข้อต่อสายอ่อน สเตนเลสสตีลระบบดับเพลิง (UL/FM) มีหลายแบบ หลายขนาด โดยวัสดุที่ใช้ผลิตประกอบด้วยส่วนที่เป็น Carbon Steel สเตนเลสสตีล 304 สามารถรับแรงดันการทำงานได้ตามมาตรฐาน NFPA อีกทั้งยังมีคุณสมบัติหลักคือ รองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ดี และสะดวกในการโยกย้าน (Relocate) ปรับเปลี่ยนตำแหน่งหัวสปริงเกอร์ได้สะดวก ลดปัญหาการตัดเชื่อมท่อเหล็กแบบดั้งเดิมที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย

ภาพตัวอย่าง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ที่ใช้กับการติดตั้งฝ้าและเพดานที่แคบ

เหตุผลที่ควรเลือกใช้ REALFLEX® Flexible Hose Stainless steel ในระบบดับเพลิง

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ผลิตขึ้นจากท่อลูกฟูกสแตนเลส สำหรับระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ออโตเมติก ANSI เกรด 304 ที่ทนต่อการกัดกร่อนสูง พร้อมนอตสลิปหกเหลี่ยมสองตัวและซีลโอริงที่มีความสมบูรณ์สูง พร้อมทดสอบแรงดันการแตกของท่อที่แรงดัน 70 บาร์/875 psi ที่อุณหภูมิห้อง มีความยืดหยุ่น มีความทนทานสูง มีประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง ชุดประกอบท่อ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) มาพร้อมกับระบบโครงยึดชุบกัลวาไนซ์น้ำหนักเบา ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อให้การติดตั้งรวดเร็ว ปลอดภัย และคุ้มค่าในทุกโครงการ

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) แสดงถึงอนาคตของอุตสาหกรรมสปริงเกอร์ ที่เชื่อถือได้ ใช้งานง่าย คุ้มค่า ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) สามารถติดตั้งโดยตรงกับท่อจ่ายน้ำหลักและปลายหัวสปริงเกอร์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใดๆ และสามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็วในการใช้งานสปริงเกอร์หลากหลายประเภท ได้แก่:

  • อาคารที่มีระบบฝ้าเพดานแบบแขวน เช่น อาคารราชการ สำนักงาน ศูนย์การค้า โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น
  • ระบบสปริงเกอร์คลีนรูมในอุตสาหกรรมเครื่องจักรความแม่นยำสูง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเซมิคอนดักเตอร์ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมการแพทย์ และห้องปฏิบัติการชีววิทยา
  • ระบบท่อดับเพลิงในโรงไฟฟ้า โรงถลุงเหล็ก และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) คือนวัตกรรมข้อต่อสายอ่อนสแตนเลสสตีล 304 สำหรับติดตั้งหัวสปริงเกอร์ของระบบดับเพลิงที่ มีความโดดเด่นที่ท่อสปริงเกอร์สามารถดัดเป็นทรงได้ตามความเหมาะสมของหน้างาน และติดตั้งได้ง่ายเพียงต่ออุปกรณ์ยึดท่อที่โครงฝ้าเพดานโดยไม่ต้องเสียเวลาเชื่อมท่อ การใช้งานที่ยืดหยุ่นของ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ช่วยประหยัดเวลาในการติดตั้งได้อย่างมากมาย

ข้อดีของ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) คือ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งของหัวสปริงเกอร์ได้ทั้งด้านซ้ายขวา ขึ้นลง ให้เหมาะสมกับกับพื้นที่ติดตั้ง โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการปรับเปลี่ยนตำแหน่งติดตั้งภายหลัง ซึ่งถ้าเป็นงานเชื่อมท่อเหล็กของงานระบบดับเพลิง จะต้องวางแผนให้แม่นยำกับตำแหน่งที่ติดตั้งสปริงเกอร์ให้ดี เพราะถ้าติดตั้งไปแล้วการปรับตำแหน่งจะต้องรื้อแล้วติดตั้งใหม่เท่านั้น ซึ่งจะเสียทั้งเวลา และงบประมาณ ค่าใช้จ่ายมากมาย

ในบางกรณีที่มีการติดตั้งระบบหัวสปริงเกอร์ไปแล้ว ฝ้าเพดานเกิดการยุบตัวทำให้สปริงเกอร์หลุดเข้าไปในฝ้า ถ้าเป็นกรณีที่ท่อเหล็กเป็นแบบท่อเชื่อมตาย  ท่อจะต้องรื้อการเชื่อมใหม่โดยการตัดต่อ เชื่อมใหม่เท่านั้น แต่ถ้าเป็น REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) นั้นสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่ง (Relocate) ของหัวสปริงเกอร์ได้โดยไม่ยากเลย เพราะอุปกรณ์และดีไซน์ถูกออกแบบมาเพื่อให้การติดตั้งระบบหัวสปริงเกอร์กลายเป็นเรื่องง่าย ประหยัดเวลาและงบประมาณ  ที่สำคัญคือ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) คือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้ UL/FM Certified ตามมาตรฐาน NFPA 13

หมดปัญหา!
งานระบบดับเพลิงทับซ้อนงานฝ้า

ด้วยทางเลือกใหม่ของระบบท่อดับเพลิง REALFLEX® Flexible Hose Stainless Steel ข้อต่อเฟล็กซ์โฮส  สแตนเลสสตีลสำหรับระบบสปริงเกอร์ออโตเมติก

บทความที่น่าสนใจ

ไม่ได้อ่านอย่าเพิ่งตัดสินใจเลือกซื้อ Flexible Sprinkler Hose บทความเหล่านี้เป็นข้อมูลจากหน้างานจริงที่จะช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้ Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ในระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ออโตเมติก ได้ถูกต้อง

ติดต่อเรา :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม