อีกหนึ่งคุณภาพจากกลุ่ม

 • Home
 • มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์

Technical Data - มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) คุณภาพมาตรฐานที่พิสูจน์ได้

มาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์ ท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) (เรียลเฟล็กซ์ เฟล็กซิเบิ้ล สปริงเกอร์ โฮส) ตามมาตรฐาน UL 2443 & FM 1637 Test Requirement อื่นๆ

 • UL หัวข้อที่ 10 : High Temperature Exposure Test

ในการทดสอบการทนความร้อนของอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมจะอ้างอิงอุณหภูมิในการทดสอบดังตารางที่ 10.1 เป็นระยะเวลา 90 วัน

ในการทดสอบตามมาตรฐาน UL กำหนดให้โรงงานสามารถเลือกทดสอบที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ 66 °C, 107 °C หรือ 149 °C ซึ่งอุณหภูมิดังกล่าวถูกอ้างอิงจากค่าของความร้อนของอุณหภูมิบริเวณฝ้าเพดานที่มีการติดตั้งหัว Sprinkler ตามมาตรฐาน NFPA 13 ดังตาราง 6.2.5.1

อ้างอิงการออกแบบระบบ Sprinkler พิจารณาอุณหภูมิของพื้นที่ใช้งาน

- สำหรับพื้นที่ภายในอาคารที่อยู่อาศัยทั่วไปจะระบุการใช้งานหัว Sprinkler ที่ Temperature Rating ที่ 57 - 77 °C (หัว Sprinkler กระเปาะสีส้มหรือสีแดง) ซึ่งมาตรฐาน NFPA13 กำหนดอุณหภูมิฝ้าสูงสุดไม่เกิน 38 °C

- สำหรับพื้นที่ภายนอกอาคารหรือห้องครัวที่มีอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูง จะระบุการใช้งานหัว Sprinkler ที่ Temperature Rating ที่ 79 - 107 °C (หัว Sprinkler กระเปาะสีเหลืองหรือสีเขียว) ซึ่งมาตรฐาน NFPA13 กำหนดอุณหภูมิฝ้าสูงสุดไม่เกิน 66 °C

ดังนั้น REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose เลือกทดสอบการใช้งานที่ Maximum Ambient Temperature ที่ 66 °C เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานค่าอุณหภูมิสูงสุดของฝ้าเพดาน  (Maximum Ceiling Temperature) สำหรับหัวสปริงเกอร์ที่รองรับอุณหภูมิการใช้งาน (Temperature Rating) ที่ 57-107 °C ตามมาตรฐาน NFPA13 เพื่อให้ครอบคลุมกับการใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

 • UL หัวข้อที่ 11 : Vibration Test

มาตรฐาน UL กำหนดให้ทดสอบชิ้นงานตัวอย่างจำนวน 3 ชิ้นงาน สำหรับในกรณีที่มีการใช้งาน Flexible Sprinkler Hose แบบไม่มีการโค้งงอจะต้องทำการทดสอบชิ้นงานเพิ่มอีก 1 ชิ้นรวมเป็น 4 ชิ้นงานตามวิธีการทดสอบที่ระบุดังนี้

 1. นำตัวอย่างชิ้นงานชิ้นที่ 1 มาติดตั้งอุปกรณ์ตามรูปภาพที่ 11.1 โดยติดตั้งท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง Flexible Sprinkler Hose ด้วยอุปกรณ์ Anchoring ที่ได้รับคำแนะนำมาจากทางโรงงานเข้ากับโต๊ะสำหรับทดสอบการสั่น สาย Flexible Sprinkler Hose จะถูกดัดโค้งทำมุม 90 องศา ตามรัศมีที่ทางโรงงานแนะนำ
 2. ทำการอัดแรงดันน้ำในท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง Flexible Sprinkler Hose ตามค่า Rated Working Pressure จากนั้นให้ทำการทดสอบการสั่นที่ Amplitude 0.51 mm ความถี่ 18-37 Hz เป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยกำหนดให้วัสดุสั่นในทิศทางตามแนวขนานกับพื้น หากวัตถุโชว์ค่าความถี่ Resonant ให้เห็นระหว่างการทดสอบหลายค่า ให้ทำการทดสอบตามค่าความถี่ Resonant ที่บันทึกได้จากการทดสอบโดยกำหนดเป็นสัดส่วนกับเวลาดังตารางที่ 11.1 หากไม่พบค่าความถี่ Resonant ระหว่างการทดสอบให้ทำการทดสอบการสั่นต่อตามเงื่อนไขในตารางที่ 11.1 เรียงตามลำดับลงไปรวมเป็นเวลาทั้งหมด 25 ชั่วโมง
 3. เมื่อทำการทดสอบการสั่นเสร็จแล้วให้นำท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง Flexible Sprinkler Hose ไปทำการทดสอบแรงดันน้ำ ที่แรงดัน 2 เท่าของ Rated Working Pressure โดยจะต้องไม่พบตำหนิหรือร่องรอยที่อาจจะเกิดรอยรั่วได้ ถึงจะผ่านการทดสอบ
 1. ทำการทดสอบชิ้นงานที่ 2 ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 3 ซ้ำตามเงื่อนไขที่ได้จากการทดลองในข้อที่ 2 โดยกำหนดทิศทางในการสั่นตามแนวขนานกับพื้นในทิศทางที่ตั้งฉากกับการทดลองในหัวข้อที่ 2
 2. ทำการทดสอบชิ้นงานที่ 3 ตั้งแต่ข้อ 1 ถึงข้อ 3 ซ้ำ ตามเงื่อนไขที่ได้จากการทดลองในข้อที่ 2 โดยกำหนดทิศทางในการสั่นตามแนวตั้งฉากกับพื้น
 3. กรณีที่มีการทดสอบชิ้นงานที่ 4 สำหรับการติดตั้งท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง Flexible Sprinkler Hose แบบไม่โค้งงอ ให้ทำการทดสอบซ้ำตั้งแต่ข้อ 1 ถึง 3 ตามเงื่อนไขที่ได้จากการทดลองในข้อที่ 2 โดยกำหนดทิศทางในการสั่นตามแนวตั้งฉากกับพื้น

ดังนั้นการทดสอบนี้เพื่อทำการจำลองการทดสอบสภาวะกรณีการเกิดแผ่นดินไหว สายท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง Flexible Sprinkler Hose จะสามารถรองรับการสั่นที่ความถี่ในสภาวะต่าง ๆ ได้

 • UL หัวข้อที่ 21 : Fatigue Test

ทำการทดสอบความล้าของชิ้นงานตัวอย่างจำนวน 2 ชิ้น โดยทำการติดตั้งอุปกรณ์ตามรูปที่ 21.1 จากนั้นทำการอัดแรงดันน้ำในเส้นท่อให้เท่ากับค่า Rated working Pressure แล้วทำการขยับขึ้นลงเป็นระยะ 4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง Flexible Sprinkler Hose เป็นจำนวนทั้งหมด 100 รอบ ที่ความถี่ 5 - 30 รอบต่อนาที เมื่อสิ้นสุดการทดสอบความล้า ให้นำชิ้นงานไปทำการทดสอบต่อที่แรงดันน้ำ 5 เท่าของ Rated Working Pressure เป็นเวลา 1 นาทีต่อไป ชิ้นงานจะต้องไม่ร่องรอยการเกิดความเสียหายหรือรอยรั่วเกิดขึ้น

 • UL หัวข้อที่ 14 : 10-Day Moist Ammonia Air Stress Cracking Test

นำชิ้นงานตัวอย่าง Flexible Sprinkler Hose ที่มีชิ้นส่วนเกลียวจำนวน 3 ชิ้นแบบไม่ผ่านการเคลือบพื้นผิว ทำความสะอาดพื้นผิวของชิ้นงานให้สะอาด ขจัดคราบไขมัน มาทำการติดตั้งด้วยแรง Torque ตามที่ระบุในตารางที่ 14.1 โดยไม่อนุญาตให้ใช้เทปเทฟลอนหรือข้อต่อที่มีเนื้อท่อบริเวณเกลียว ก่อนจะนำไปทำการทดสอบเป็นระยะเวลา 10 วัน ภายในกล่องแก้ว Chamber ที่มีไอระเหยสารละลายแอมโมเนียอยู่ เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบจะต้องไม่พบรอยแตกร้าวของชิ้นส่วนทองเหลืองที่มีส่วนประกอบของสังกะสีมากกว่า 15% เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ที่ความขยาย 25X เท่า

 • FM หัวข้อที่ 4.3 : Vibration
 1. ทำการติดตั้งชิ้นงานสำหรับการทดสอบ Vibration ตามรูป โดยให้ลักษณะของ Hose โค้งตามรัศมีที่ทางโรงงานแนะนำ จากนั้นให้อัดแรงดันน้ำที่ 90 psi (6.2 bars) แล้วเริ่มทำการทดสอบการสั่นตามตารางที่ 4.3.2 Vibration Condition
 2. จากนั้นให้นำไปทำการทดสอบความดัน Hydrostatic Strength ซ้ำที่ความดัน 700 psi (48.25 bars) หรือที่ 4 เท่าของ Rated Working Pressure เพื่อดูรอยรั่วและความเสียหาย
 • FM หัวข้อที่ 4.2 : Fatigue

การทดสอบความล้าของ Flexible Sprinkler Hose ทำการทดสอบโดยการติดตั้งอุปกรณ์ตามรูป จากนั้นทำการทดสอบโดยการขยับชิ้นงานในทิศทางที่ขนานกับหัวข้อต่อเป็นจำนวน 50,000 รอบ ด้วยความถี่ 5-15 รอบต่อนาที ที่ความดันเท่ากับ Rated Working Pressure เมื่อเสร็จสิ้นการทดสอบให้นำไปทดสอบ Hydrostatic Test ที่ความดัน 4 เท่าของ Rated Working Pressure หรือ 48.25 บาร์ เป็นเวลา 5 นาที ชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบจะต้องไม่พบรอยรั่วหรือความเสียหายใด ๆ

ดังนั้นการทดสอบนี้จะเป็นการจำลองว่าในสภาวะการใช้งานจริงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง (Relocation) ของ Flexible Sprinkler Hose ตามมาตรฐานได้ทดสอบแล้วว่าในการใส่แรงกระทำที่จุดเดิม ๆ ซ้ำ ๆ จำนวน 50,000 ครั้ง สายท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง Flexible Sprinkler Hose ไม่เกิดความเสียหายและสามารถใช้งานได้ตามปกติ

 • FM หัวข้อที่ 4.6 : Friction Loss (Equivalent Length of Pipe)

การทดสอบเพื่อหาค่าความเสียดทานของ Flexible Sprinkler Hose ที่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับความเสียดทานของความยาวของท่อเหล็ก SCH40 ขนาด 1 นิ้ว สามารถทำการทดสอบได้ดังนี้

            ติดตั้งชิ้นงานท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง Flexible Sprinkler Hose เข้ากับ Sprinkler แต่ละขนาดและค่า K Factor ตามตารางที่ 4.6.1 ในการติดตั้งให้ทำการดัดโค้งงอชิ้นงานตามจำนวนการหักมุมที่มากที่สุดที่ทางโรงงานแนะนำ ในกรณีที่ทางโรงงานไม่มีการแนะนำให้ทำการหักงอตามจำนวนที่ระบุในตารางที่ 4.6.2 จากนั้นทำการติดตั้งอุปกรณ์วัด Piezometer เพื่อทำการวัดค่าความดันที่เปลี่ยนแปลงไปจากการทดลองตามรูป โดยจะทำการทดสอบที่อัตราการไหลของน้ำตั้งแต่ 94.6 L/min ถึง 246 L/min โดยให้เพิ่มอัตราการไหลของน้ำทีละ 18.9 L/min โดยประมาณ

ดังนั้น มาตรฐานทั้งหมดของการทดสอบตามมาตรฐาน FM และ UL ครอบคลุมในทุกสภาวะการใช้งานเนื่องจากเงื่อนไขการทดสอบเป็นการจำลองการทดสอบในสภาวะที่เงื่อนไขที่สูงกว่าการใช้งานจริง พิสูจน์การใช้งานของท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง Flexible Sprinkler Hose สามารถใช้งานทดแทนหรือเทียบเท่ากับท่อเหล็ก SCH 10 หรือ SCH40 ที่ต่อกับหัว Sprinkler ที่สภาวะการใช้งานทุกรูปแบบ

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นเพื่อให้ได้มาตรฐาน

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ได้ทดสอบ Engineer Test มาตรฐานระบบดับเพลิง ครั้งแล้วครั้งเล่าจนมั่นใจได้ ทั้งจากภายในโรงงานและจากมาตรฐานระดับสากล UL/ FM และ NFPA เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ที่ดีตอบโจทย์และคุ้มค่าต่อการใช้งานมากที่สุด ทั้งหมดนี้สามารถพิสูจน์ได้จาก Clip VDO การทดสอบผลิตภัณฑ์บางส่วนจากด้านล่างนี้

 • Air tight Test ตามมาตรฐาน FM 1673 Requirement
  ขั้นตอนการทดสอบท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ทุกเส้น ด้วยการนำไปทดสอบแรงอัดอากาศก่อนนำไปแช่น้ำเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีฟองอากาศปรากฏให้เห็น นั้นหมายความว่าไม่มีการรั่วซึม 
 • Manufacturing & Production Hydrostatic Test ตามมาตรฐาน UL2443 Requirement
  ขั้นตอนทดสอบท่อสปริงเกอร์ดับเพลิง REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)  ทุกเส้น 100% ไม่รั่วซึม (Leak Test on Full Hose 100% Tested)

  REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) : Safe & Reliable ไร้สนิม ปลอดภัยและเชื่อมั่นได้เพราะ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM) ผลิตขึ้นจากเหล็กกล้าไร้สนิม 304 ที่ทนต่อการกัดกร่อน พร้อมข้อต่อและซีลที่มีประสิทธิภาพสูง ท่อผ่านการทดสอบการรั่ว 100% ก่อนออกจากโรงงาน แรงดันใช้งานที่กำหนดคือ 14 bars / 200 psi พร้อมแรงดันทดสอบระเบิดที่ 70 bars / 875 psi และทนต่ออุณหภูมิสิ่งแวดล้อม

ติดต่อเรา:
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose

Product_RF100

รุ่น Style RF-100

Unbraided hose with straight nipple

Product_RF200

รุ่น Style
RF-200 / 200E / 200G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF400

รุ่น Style
RF-400 / 400E / 400G

Braided hose with straight nipple / elbow nipple / grooved connection

Product_RF200IB

รุ่น Style RF-200 IB

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Product_RF200CR

รุ่น Style RF-200 CR

Stainless Steel Flexible hose, braided for isolation board roof

Product_Accessories

อุปกรณ์เสริม

ระบบดับเพลิงสปริงเกอร์ REALFLEX® Flexible Sprinkler Hose (UL/FM)

Grooved Coupling

ข้อต่อท่อดับเพลิงแบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling)